حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

ملک ۱

شهر های صاحلی

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2اندازه: 1200

آپارتمان, ویلا

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2اندازه: 1200

آپارتمان, ویلا

456,000تومان2,900تومان/ماهانه

ملک ۱۲

اصفهان نجف آباد

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان

456,000تومان2,900تومان/ماهانه

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان

1,790تومان/ماهانه

ملک ۱۴

اصفهان نجف آباد

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان

1,790تومان/ماهانه

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان

459,000تومان2,560تومان/ماهانه

ملک ۱۵

بلوار های بزرگ

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

خانه های تک خانواده

459,000تومان2,560تومان/ماهانه

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

خانه های تک خانواده

890,000تومان3,690تومان/اندازه

ملک ۱۶

خانه های زیبا

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

خانه های تک خانواده

890,000تومان3,690تومان/اندازه

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

خانه های تک خانواده

ملک ۱۷

خیابان های شلوغ

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

خانه های تک خانواده

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

خانه های تک خانواده

5,600تومان/ماهانه

ملک ۱۸

بلوار بزرگ

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان

5,600تومان/ماهانه

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان